سوالات متداول

قیمت نقاشی خانه را با چه روشی با نقاش طی کنیم؟

در ارتباط با به کارگیری یک رنگ‌کار ماهر ابتدا مساحت کارتون را به نقاش اعلام کرده و از او درخواست قیمت کنید. سپس خودتان میزان تقریبی رنگ مصرفی را با توجه به مساحت و راهنمای خود نقاش برآورد کنید. قیمت رنگ را استعلام کنید. هزینه خرید رنگ را تقریبا دوبرابر کنید. مبلغ بدست آمده دستمزد واقعی نقاش است. اگر عدد محاسبه شده نزدیک به رقم پیشنهادی نقاش باشد با خیال راحت قراردادتان را منعقد کنید. در غیر اینصورت متخصص دیگری را از کارچی‌داری درخواست کنید. البته برای احجام کوچک نسبت دوبرابر بیشتر خواهد شد.

Comments are closed.